Djelatnosti

Građani mogu na nakupnim stanicama Metisa donijeti i prodati otpad (isključivo od vlastite imovine). Metis će prema važećem cjeniku otkupiti:
 
 • razne vrste metala (željezo, aluminij, lim, bakar, mesing, cink, olovo)
 • kabele
 • papir
 • plastiku (reciklirajuće vrste)
 • jestiva ulja
 • akumulatore
 • stara vozila
 • velike kućanske uređaje (hladnjaci, perilice i sušilice rublja, električni štednjaci, strojevi za pranje posuđa, i slični uređaji)

Za informacije građani se mogu obratiti na brojeve telefona naših podružnica:
 
 • Kukuljanovo
  Telefon: 051/301-035
 • Rijeka
  Telefon: 051/343-042
 • Pula
  Telefon: 052/219-770
 • Ogulin
  Telefon: 047/522-701
 • Otočac
  Telefon: 053/746-240
Primarna djelatnost Metisa godinama je bila zbrinjavanje neopasnog otpada. Kao vodeća tvrtka u prikupljanju metalnog otpada Metis je svoje postojanje utemeljio u  4 županije na kojoj ima skladišne prostore(Primorsko-goranska, Istarska, Karlovačka, Ličko-senjska). Metis danas prikuplja i zbrinjava sve vrste neopasnog otpada:
 
 • Metali
 • Plastika (sve vrste plastike)
 • Drvo
 • Gume
 • Papir i karton
 • Otpadno  jestivo ulje
 • Biorazgradivi otpad iz ugostiteljskih objekata
 • Razne vrste neopasnog industrijskog otpada
 • E-otpad
Kao direktni izvoznici opasnog otpada nudimo našim partnerima za njih najbolja i najpovoljnija rješenja. Prikupljamo i zbrinjavamo sve vrste opasnog otpada osim medicinskog infektivnog i radioaktivnog otpada. Na temelju ugovora s Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost ovlašteni smo i za preuzimanje otpadnih motornih ulja, baterija, azbestnog otpada i E-otpada.
Preuzimamo također i slijedeće vrste opasnog otpada:
 
 • Boje, lakove, smole, mazut, bitumen
 • ljepila
 • masti i voskove
 • ambalažu onečišćenu opasnim tvarima
 • zauljene filtere
 • tonere
 • apsorbentske materijale (krpe, komorni filteri, papiri, folije i sl.)
 • otapala, razrjeđivače
 • fotokemikalije
 • laboratorijske i ostale kemikalije
 • kiseline, lužine
 • otpadne industrijske vode
 • galvanski mulj, zauljeni mulj i ostale muljeve
 • zauljene vode
 • akumulatore
 • kondenzatore s PCB-om
 • metale onečišćene opasnim tvarima
 • ostali opasni otpad
Osim zbrinjavanja otpada Metis posjeduje 2 kamion cisterne sa visokotlačnim pumpama zapremine 8 m³ i 6 m³  kojima se obavljaju tehnološka čišćenja. Radnici  koji rade na tehnološkim čišćenjima posjeduju dugogodišnje iskustvo na raznim poslovima takve prirode.
Tehnološka čišćenja koje Metis nudi su:
 
 • Čišćenja kuhinjskih separatora (mastolovaca)
 • Čišćenje septičkih jama i biodiskova
 • Čišćenje separatora mineralnog ulja
 • Čišćenje tankvana
 • Ispumpavanje motornog ulja i raznog tekućeg otpada
 • Čišćenje kanala
Mnoge trgovine imaju zahtjeve za otpis i uništavanje robe zbog određenih grešaka ili isteka roka trajanja. Također roba koja je  kao falsificirana  došla na tržište i kao takva je zaplijenjena mora biti uništena. Metis posjeduje strojeve koji uništavaju robu kako ista ne bi ponovno došla na tržište.
 
 • Kućanski aparati s greškom
 • Hrana i piće s isteklim rokom trajanja
 • Falsificirana odjeća
 • Oružje
 • Pirotehnički predmeti
 • Narkotici i lijekovi
 • Otpis robe po inventuri
Dokumenti koje firme, bolnice, škole i slične ustanove čuvaju godinama zbog zakonskih okvira, a sadrže razne detalje o poslovanju firme trebaju se uništiti. Metis će rado preuzeti arhivu dokumenta i uništiti je kako bi podaci bili sačuvani a korišteni papir  recikliran.
 
Metis d.d. je ovlašten od strane Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za obavljanje slijedećih koncesija - djelatnosti:
 
 • djelatnosti skupljanja otpadnih električnih i elektroničkih uređaja i opreme za područje Primorsko – goranske, Istarske i Ličko senjske županije – veliki kućanski aparati
 • djelatnosti skupljanja otpadnih vozila na području RH
 • djelatnosti skupljanja otpadnih baterija  na području RH
 • djelatnosti skupljanja otpadnih guma na području RH
 • djelatnosti skupljanja otpadnih mazivih ulja na području RH
 • djelatnosti skupljanja otpadne primarne ambalaže (PET, staklo, metali te ostali polimeri) na području Primorsko – goranske, Istarske, Karlovačke i Ličko – senjske županije
 • djelatnosti skupljanja, odnosno preuzimanja, privremenog skladištenja i prijevoza ambalažnog otpada (papirne, kartonske i višeslojne otpadne ambalaže, skupne i transportne otpadne ambalaže od drveta, tekstila i ostalih ambalažnih materijala na području Primorsko – goranske, Istarske i Ličko – senjske županije
 • ovlašteni skupljač građevinskog otpada koji sadrži azbest
Metis posjeduje uređaj za pranje onečišćene ambalaže (KB 150110*). Tvrtkama nudimo uslugu pranja IBC spremnika, bačava dimenzija iznad 20 L koje su onečišćene kemikalijama, uljima i sl. materijalima. Preuzeti otpad te vrste se pere, od njega nastaje plastika ili metal koji se predaju na daljnju reciklažu te se na taj način smanjuje stvaranje otpada i dobiva se  materijal koji  ponovnom preradom opet upotrebljava u proizvodnji.
Za vas možemo oprati:
 
 • IBC spremnike (plastični spremnici zapremine 1000 L)
 • Plastične bačve (200 L)
 • Metalne bačve (200 L)
 • Spremnici (30,50,60 L)
Našim partnerima nudimo pomoć u vođenju dokumentacije u zaštiti okoliša. Stalne izmjene Zakona i Pravilnika traže konstantnu edukaciju ljudi u tvrtkama. Za naše poslovne partnere  pratimo zakonsku regulativu, educiramo ih  i izrađujemo potrebnu dokumentaciju. Ukoliko vam je potrebna stručna pomoć slobodno nam se obratite.

Kontakt: 051/228-515
Metis se bavi prodajom  HTZ opreme, te je ovlašteni predstavnik i distributer vodećih hrvatskih i inozemnih proizvođača. Posebno se ističe  ponuda  koja obuhvaća uslugu šivanja zaštitnih odijela, jakni, uniforma po pojedinačnim zahtjevima i dizajnu, a sve prema zahtjevima kupca uključujući uslugu veza i tiska.

Prilikom izrade odjevnih predmeta, izborom materijala poštuje se specifičnost uvjeta rada, sve u skladu sa važećim zakonskim odredbama . 

Znak „Hrvatska kvaliteta“  promovira tvornicu  „Jelen“ iz Čakovca ,čiji je Metis dugogodišnji zastupnik za Primorsko-goransku  i Istarsku županiju  sa velikim izborom zaštitnih cipela, čizama , te obuće za  posebne namjene u zaštiti na radu.

U ponudi  Metis nudi i zaštitnu obuću marke Sixton i Safety Jogger.

U  izložbenim salonima na Kukuljanovu i Puli možete vidjeti  široku  ponudu radnih cipela za sve namjene , radnu odjeću te svu ostalu opremu za zaštitu na radu. 

Kontakt: 051/301-020
U skladu s našim strateškim ciljem unaprjeđenja i uvođenja novih usluga osnovali smo novi Odjel za stručne poslove zaštite okoliša i procjenu rizika.
 
Jedinicama regionalne i lokalne samouprave i pravnim subjektima nudimo usluge stručnog savjetovanja i izrade zakonom propisane dokumentacije. U odjelu rade stručnjaci s višegodišnjim iskustvom rada na stručnim poslovima zaštite okoliša i procjene rizika.
 
STRUČNI POSLOVI ZAŠTITE OKOLIŠA
 
Tvrtka METIS d.d. ishodila je suglasnost Ministarstva zaštite okoliša i energetike za obavljanje sljedećih stručnih poslova zaštite okoliša:
 
1. Izrada studija o značajnom utjecaju strategije, plana ili programa na okoliš (strateška studija) uključujući i dokumentaciju potrebnu za ocjenu o  potrebi strateške procjene te dokumentaciju za određivanje sadržaja strateške studije
2. Izrada studija o utjecaju zahvata na okoliš, uključujući i dokumentaciju za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš te dokumentacije za određivanje sadržaja studije o utjecaju na okoliš
3. Izrada dokumentacije vezano za postupak izdavanja okolišne dozvole uključujući izradu temeljnog izvješća
4. Izrada programa zaštite okoliša
5. Izrada izvješća o stanju okoliša
6. Izrada izvješća o sigurnosti
7. Izrada elaborata zaštite okoliša koji se odnose na zahvate za koje nije propisana obveza procjene utjecaja na okoliš
8. Izrada sanacijskih elaborata, programa i izvješća
9. Procjena šteta nastalih u okolišu uključujući i prijeteće opasnosti
10. Obavljanje stručnih poslova za potrebe registra onečišćavanja okoliša
11. Obavljanje stručnih poslova za potrebe sustava upravljanja okolišem i neovisnog ocjenjivanja
12. Izrada elaborata za ishođenje znaka zaštite okoliša »Prijatelj okoliša« i znaka EU Ecolabel
13. Izrada ili verifikacija posebnih elaborata, proračuna i projekcija za potrebe ocjene stanja sastavnica okoliša
14. Izrada izvješća o proračunu (inventaru) emisija stakleničkih plinova i drugih emisija onečišćujućih tvari u okoliš
 
Uz izradu dokumentacije propisane zakonom za naše partnere i klijente izrađujemo:
 
- Elaborate gospodarenja otpadom
- Dokumentaciju za ishođenje vodopravne dozvole
- Planove gospodarenja otpadom
- Obrasce za Registar onečišćavanja okoliša
- Elaborate usklađenosti s dokumentima prostornog uređenja
- Dokumentaciju sustava upravljanja okolišem
 
Osim izrade dokumentacije, odjel obavlja i stručno savjetovanje i edukaciju u području zaštite okoliša. Pružamo vam stručnu podršku u svim postupcima i poslovima zaštite okoliša.
 
Usluge stručnog savjetovanja između ostalog uključuju:
 
- savjetovanje i vođenje postupaka ishođenja okolišne dozvole i dozvole za gospodarenje otpadom, procjene utjecaja na okoliš, strateške procjene utjecaja na okoliš
- praćenje i analizu zakonskih propisa u području zaštite okoliša
- savjetovanje za potrebe prijave i dostave podataka u Registar onečišćavanja okoliša (ROO)
- savjetovanje za potrebe izrade i uvođenja sustava upravljanja okolišem
- savjetovanje u području primjene i usklađivanja s najboljim raspoloživim tehnikama
- savjetovanje za potrebe izrade i uvođenja sustava upravljanja kvalitetom
- savjetovanje za potrebe postupka ukidanja statusa otpada i upisa u očevidnik o ukidanju statusa otpada
- savjetovanje za potrebe postupka upisa u očevidnik nusproizvoda
- izrada tehničko-tehnoloških riješenja:
a) za potrebe ispunjavanja odredbi iz zaštite okoliša-udovoljavanje graničnim vrijednostima emisija u zrak, vode i tlo
b) za unaprjeđenje ili optimizaciju tehnoloških procesa
c) za potrebe postizanja propisanih graničnih vrijednosti parametara u otpadu za odlaganje
d) izrada i implementacija organizacijskih mjera za potrebe uspostave internog sustava zaštite okoliša

 
STRUČNI POSLOVI PROCJENE RIZIKA
 
Tvrtka METIS d.d. ishodila je suglasnost Državne uprave za zaštitu i spašavanje za obavljanje I. i II. grupe stručnih poslova u području planiranja civilne zaštite.
 
I. Grupa stručnih poslova u području planiranja civilne zaštite
 
Jedinice lokalne i regionalne samouprave:
 
1. Konzultantske usluge pri izradi procjena rizika od velikih nesreća
2. Izrada Planova djelovanja civilne zaštite
3. Izrada Izvješća o stanju sustava civilne zaštite
4. Izrada Godišnjih planova razvoja sustava civilne zaštite s financijski učincima za trogodišnje razdoblje
5. Izrada Smjernica za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite
 
Pravni subjekti:
 
1. Utvrđivanje zakonskih obveza pravnih subjekata sukladno Uredbi o sprječavanju velikih nesreća koje uključuju opasne tvari (SEVESO izračun) i Zakonu o sustavu civilne zaštite
2. Izrada procjena rizika pravnih osoba koje obavljaju djelatnost korištenjem opasnih tvari
3. Izrada Operativnih planova pravnih osoba koje obavljaju djelatnost korištenjem opasnih tvari
4. Izrada Politike sprječavanja velikih nesreća koje uključuju opasne tvari
5. Ispunjavanje Obrasca obavijesti o prisutnosti opasnih tvari (Registar postrojenja u kojima su prisutne opasne tvari RPOT)
 
II. Grupa stručnih poslova u području planiranja civilne zaštite
 
Izrada Vanjskih planova zaštite i spašavanja jedinice područne (regionalne) samouprave u slučaju velike nesreće koja uključuje opasne tvari
 
S Vama smo od početka do kraja vaših projekata u zaštiti okoliša i procjena rizika.
 
Obratite nam se s povjerenjem!
 
 
Kontakt
e-mail: zopr@metis.hr
mob: 098/257128 i 091/2040850
Copyright (c) 2016. www.metis.hr, Sva prava pridržana
web dizajn: Dune d.o.o.