02.11.2017

Odluka o sazivu izvanredne Glavne skupštine

Na temelju članka 277. Zakona o trgovačkim društvima i članka 21. i 35.st.1.t.6. Statuta Metis
d.d. (u daljnjem tekstu:”Metis d.d.” ili “Društvo”), uz suglasnost Nadzornog odbora, Uprava
Društva donijela je Odluku o sazivanju Izvanredne Glavne skupštine Društva,
Saziva se IZVANREDNA GLAVNA SKUPŠTINA METIS d.d., Kukuljanovo, Kukuljanovo 414
koja će se održati dana 01.12.2017.g. (petak) u 12,00 sati u Zagrebu, Ul. Josipa Lončara 15, upravna zgrada, II kat.

Utvrđuje se i objavljuje sljedeći DNEVNI RED:
1. Otvaranje Izvanredne Glavne skupštine i utvrđivanje prisutnih i zastupanih dioničara te
njihovih zastupnika,
a) Odluka o imenovanju predsjednika i zamjenika predsjednika Glavne skupštine Metis d.d.
/istek mandata/
2. Odluka o izmjeni i dopuni Statuta Društva
PRIJEDLOZI ODLUKA:
TOČKA 1. a.) ODLUKA o imenovanju predsjednika i zamjenika predsjednika Glavne skupštine
I.
Dosadašnjem predsjedniku Glavne skupštine Gđi. Mariji Vučić iz Opatije, Nova cesta 226, OIB
34619255378 i dosadašnjem zamjeniku predsjednika Glavne skupštine Gđi. Snjezani Božić
Pajić (ranije Fischer) iz Kostrene, Sveta Lucija 51 D, OIB 15742520397, ističe mandat za
prošlogodišnje mandatno razdoblje u trajanju od četiri godine.
II.
Za predsjednika Glavne skupštine imenuje se Gđa. Snjezana Božić Pajić iz Kostrene, Sveta
Lucija 51 D, OIB 15742520397, na mandatno razdoblje u trajanju od četiri godine.
III.
Za zamjenika predsjednika Glavne skupštine imenuje se Gđa. Roberta Vučić iz Opatije, Nova
cesta 226, OIB 66029422349 na mandatno razdoblje u trajanju od četiri godine.
IV.
Ova Odluka stupa na snagu danom njezina donošenja.
TOČKA 2. ODLUKA o izmjeni i dopuni Statuta društva
Članak 1.
Članak 7. se dopunjuje novim djelatnostima, na način da promjenu predmeta poslovanja čine
slijedeće djelatnosti:
* Stručni poslovi zaštite okoliša i to: poslovi u vezi s praćenjem stanja okoliša (monitoring),
poslovi izrade stručnih podloga i elaborata zaštite okoliša, poslovi stručne pripreme i izrade
studije utjecaja na okoliš,
* Poslovi praćenja kakvoće zraka i emisija u zrak
* Djelatnost održavanja i/ili popravka te isključivanje iz uporabe proizvoda koji sadrže tvari
koje oštećuju ozonski sloj
* Stručni poslovi zaštite od buke

* Stručni poslovi zaštite od neionizirajućih zračenja
* Stručni poslovi zaštite od ionizirajućeg zračenja
* Izrada procjene opasnosti
* Ispitivanje strojeva i uređaja s povećanim opasnostima i ispitivanja u radnom okolišu te
izdavanje isprava o provedenim ispitivanjima
* Provjera strojeva i uređaja, osobnih zaštitnih sredstava i opreme te izdavanje isprava da su
ista proizvedena sukladno međunarodnim konvencijama, propisima zaštite na radu odnosno
odgovarajućim standardima
* Osposobljavanje radnika za pružanje prve pomoći
* Osposobljavanje pučanstva i radnika za primjenu preventivnih mjera zaštite od požara,
gašenja početnih požara i za provođenje evakuacija i spašavanja
* Savjetovanje i procjene rizika na području industrijske, javne i osobne sigurnosti, te zaštite
na radu i zaštite od požara
* Izrada procjena ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija
* Izrada plinova zaštite od požara
* Ispitivanje ispravnosti stabilnih instalacija za dojavu i gašenje požara
* Ispitivanje ispravnosti sustava za detekciju zapaljivih plinova i para
* Izrada elaborata o opremanju objekata i postojenja znakovima sigurnosti
* Izrada dokumentacije za minimalne tehničke uvjete
* Pregledi i ispitivanja električnih i gromobranskih instalacija te strojeva i uređaja
* Pregledi i ispitivanja električnih instalacija i uređaja u protueksplozijskoj zaštiti
* Pregledi i ispitivanje skloništa
* Mjerenje parametara radne okoline: buka, osvijetljenost, mikroklima, kemijske štetnosti
* Ispitivanje učinkovitosti ventilacijskih sustava
* Savjetodavne usluge iz područja zaštite na radu, zaštite od požara i zaštite okoliša
* Savjetodavne usluge u području kvalitete i sigurnosti u tehničkim djelatnostima
* Savjetodavne usluge u području implementacije sustava upravljanja sigurnošću hrane i
okoliša
* Ispitivanje plinskih instalacija
* Razvoj, proizvodnja, montaža, održavanje i servisiranje elemenata i sustava zaštite od
požara
* Instalacija, servisiranje i održavanje protupožarnih i alarmnih uređaja i trezorske opreme
* Projektiranje i servisiranje vatrodojavnih, protuprovalnih i CCTV sistema
* Projektiranje, izvođenje i nadzor nad ugradnjom sustava tehničke zaštite
* Instalacija protupožarnih i protuprovalnih alarmnih sustava
* Montaža trezorskih vrata, blagajna, trezorskih sefova i ostale trezorske opreme te opreme
za tehničku i tjelesnu zaštitu
* Ispitivanje kanalizacijskih cjevovoda i kanala
* Organiziranje i održavanje sastanaka i poslovnih sajmova, te strukovnih tečajeva, seminara
i konferencija
* Izdavanje knjiga
* Izdavanje časopisa i periodičnih publikacija
* Stručni poslovi prostornog uređenja
* Projektiranje, građenje, uporaba i uklanjanje građevina
* Nadzor nad gradnjom
* Stručni poslovi planiranja u području civilne zaštite: izrada procjena rizika od velikih
nesreća jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, izrada planova djelovanja

civilne zaštite jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, izrada vanjskih planova
zaštite i spašavanja jedinica područne (regionalne) samouprave za sprečavanje velikih
nesreća koje uključuju opasne tvari, izrada operativnih planova civilne zaštite pravnih osoba
o načinu organiziranja provedbe mjera i aktivnosti u sustavu civilne zaštite
* izrada procjena rizika pravnih osoba koje obavljaju djelatnost korištenjem opasnih tvari
* izrada operativnih planova pravnih osoba koje obavljaju djelatnost korištenjem opasnih
tvari
* izrada smjernica za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite jedinica lokalne i područne
(regionalne) samouprave
* izrada godišnje analize stanja i godišnjeg plana razvoja sustava civilne zaštite jedinica
lokalne i područne (regionalne) samouprave s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje
* izrada raščlambi o praćenju stanja i izvješća o stanju sustava civilne zaštite jedinica lokalne i
područne (regionalne) samouprave
* izrada posebnih elaborata proračuna i projekcija u sustavu civilne zaštite
* izrada studija o značajnom utjecaju plana i programa na okoliš
* izrada strateških studija
* izrada strateških studija glavne ocjene prihvatljivosti plana i programa za ekološku mrežu
* izrada elaborata prethodne ocjene prihvatljivosti plana i programa za ekološku mrežu
* izrada studija o utjecaju zahvata na okoliš uključujući i izrade studije o prihvatljivosti
planiranog zahvata u području prirode i izrada elaborata o zaštiti okoliša koji se odnose na
zahvate za koje nije propisana obveza procjene utjecaja na okoliš
* izrada studija o utjecaju zahvata na okoliš
* priprema i obrada dokumentacije uz zahtjev za ocjenu o potrebi procjene utjecaja zahvata
na okoliš
* priprema i obrada dokumentacije uz zahtjev za izdavanje upute o sadržaju studije
* izrada elaborata prethodne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu
* izrada studija glavne ocjene o prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu
* priprema i obrada dokumentacije za provedbu postupka utvrđivanja prevladavajućeg
javnog interesa i kompenzacijskih uvjeta prema posebnim propisima iz područja zaštite
prirode
* izrada elaborata o zaštiti okoliša koji se odnose na zahvate za koje nije propisana obveza
procjene utjecaja na okoliš uključujući i izradu elaborata o sanaciji okoliša
* izrada prijedloga mjerila za skupine proizvoda
* izrada elaborata o usklađenosti proizvoda s mjerilima u postupku dodjele znaka zaštite
okoliša
* izrada tehničko-tehnološkog rješenja za postrojenje vezano za objedinjene uvjete zaštite
okoliša
* izrada elaborata o tehničko-tehnološkom rješenju za postrojenje vezano za objedinjene
uvjete zaštite okoliša
* priprema i obrada dokumentacije vezano za zahtjev za utvrđivanje objedinjenih uvjeta
zaštite okoliša uključujući i izradu analiza i elaborata koji prethode zahtjevu
* izrada izvješća o sigurnosti i izrade procjena šteta nastalih u okolišu
* izrada izvješća o sigurnosti
* izrada unutarnjih planova
* izrada procjena šteta nastalih u okolišu
* izrada sanacijskih programa
* izrada elaborata o otklanjanju šteta u okolišu i prijetećih opasnosti

* izrada i provjera - verifikacija (revizija) posebnih elaborata, proračuna i projekcija za
potrebe sastavnica okoliša i za potrebe Registra onečišćavanja okoliša
* izrada posebnih elaborata i izvješća za potrebe sastavnica okoliša, izrada izvješća o
proračunu (inventaru) emisija stakleničkih plinova i drugih emisija onečišćujućih tvari u
okoliš, izrada proračuna i projekcija za potrebe sastavnica okoliša te izvješća o provedbi
politike i mjera, izrada i verifikacija izvješća i posebnih elaborata o emisijama u okoliš
* izrada osnovne karakterizacije otpada za odlaganje sukladno posebnom propisu o načinu i
uvjetima odlaganja otpada, kategorijama i uvjetima rada za odlaganje otpada
* izrada analiza i elaborata o tehnološkim postupcima obrade otpada, solidifikaciji ili sastavu
otpada, te izdavanje (izrada) izvješća o vrstama otpada, onečišćujućim tvarima i proizvodima
te materijalima dobivenim obradom i recikliranjem otpada
* izrada programa zaštite okoliša uključujući i akcijske planove, izrada izvješća o stanju
okoliša
* izrada akcijskih planova zaštite okoliša odnosno akcijskih planova zaštite sastavnica okoliša
(zraka, tla, mora i dr.) te zaštite od onečišćenja (postupanje s otpadom i dr.)
* izrada programa zaštite okoliša
* izrada izvješća o stanju okoliša
* izrada programa zaštite prirode, planova upravljanja i akcijskih planova te izvješća o stanju
zaštite prirode
* izrada studija procjene rizika uvođenja, ponovnog uvođenja i uzgoja divljih svojti
* praćenje stanja iz područja zaštite okoliša
* praćenje stanja iz područja zaštite okoliša - uzorkovanja, ispitivanja, mjerenja i sl. za
potrebe zaštite pojedinih sastavnica okoliša odnosno zaštite od opterećenja, isključujući
stručno poslove koje obavljaju pravne osobe a odnose se na stručne poslove praćenja
kakvoće zraka i emisija u zrak, osim glede uvjeta propisanih za stučne ispite
* praćenje stanja u području zaštite prirode vezano uz stručne poslove izrade studija o
utjecaju zahvata na okoliš, izrade studija glavne ocjene o prihvatljivosti zahvata za ekološku
mrežu i pripreme i obrade dokumentacije za provedbu postupka uređivanja prevladavajućeg
javnog interesa i kompenzacijskih uvjeta prema posebnim propisima iz područja zaštite
prirode
* energetsko certificiranje
* energetski pregled zgrade
* redoviti pregled sustava grijanja i sustava hlađenja ili klimatizacije u zgradi
* kontrola energetskih certifikata
* kontrola izviješća o redovitom pregledu sustava grijanja i hlađenja ili klimatizacije u zgradi
* izrada procjene vrijednosti nekretnina (poslovi sudskog vještaka građevinske struke)
* provođenje energetskih pregleda građevina savjetovanje u vezi s poslovanjem i
upravljanjem tehničko ispitivanje i analiza
* posredovanje u organiziranju oporabe i/ili zbrinjavanja otpada u ime drugih
Članak 2.
Članak 47. mijenja se i glasi:
„Na dan stupanja na snagu ovog Statuta prestaje važiti Statut društva od 05. svibnja 2017.
godine.
Opći akti koji se primjenjuju u društvu na dan stupanja na snagu ovog Statuta, primjenjivat
će se i nadalje ako nisu u suprotnosti s odredbama Statuta.
Nadležni organ društva uskladit će postojeće akte sa odredbama ovog Statuta.”

Članak 3.
Ostale odredbe Statuta ostaju nepromijenjene i primjenjuju se u cijelosti.
Članak 4.
Ova odluka o izmjenama Statuta stupa na snagu i primjenjuje se danom upisa u Sudski
registar.
Na temelju ovih izmjena i dopuna izradit će se Potpuni tekst Statuta društva.


Pravo sudjelovanja u radu Izvanredne Glavne skupštine imaju dioničari koji su upisani kao
dioničari Društva u depozitoriju Središnjeg klirinškog depozitarnog društva najmanje sedam
dana prije održavanja Skupštine i zastupnici sa punomoći u pisanom obliku.
Materijali za Izvanrednu Glavnu skupštinu biti će dostupni dioničarima, radnim danom od
12.00 do 15.00 sati, od dana objave ovog poziva u sjedištu društva Metis d.d., Kukuljanovo
414, Kukuljanovo.

METIS d.d.
Direktor
Jerry Pajić
Copyright (c) 2016. www.metis.hr, Sva prava pridržana
web dizajn: Dune d.o.o.