23.03.2017

Odluka o sazivu redovne Glavne skupštine

Odluka o sazivu redovne Glavne skupštine

Na temelju članka 277. Zakona o trgovačkim društvima i članka 21. i 35.st.1.t.6. Statuta Metis d.d. (u daljnjem tekstu:”Metis d.d.” ili “Društvo”) Uprava Društva uz suglasnost Nadzornog odbora, donijela je Odluku o sazivanju Redovne Glavne skupštine Društva,

 

Saziva se REDOVNA GLAVNA SKUPŠTINA

METIS d.d., Kukuljanovo, Kukuljanovo 414,

koja će se održati dana 05. svibnja 2017.g. (petak) u 13,00 sati u prostorijama sjedišta Društva u Kukuljanovu, Kukuljanovo 414.

Za Glavnu skupštinu utvrđen je sljedeći:

DNEVNI RED:

1. Otvaranje Glavne skupštine, utvrđivanje broja nazočnih dioničara, odnosno njihovih opunomoćenika, te utvrđivanje kvoruma

2. Godišnja financijska izvješća i financijski izvještaji za 2016. godinu, nakon što su ih utvrdili Uprava i Nadzorni odbor,

3. Izvješće o obavljenoj reviziji financijskih izvještaja za 2016.g.

4. Izvješće Nadzornog odbora

5. Odluka o upotrebi dobiti društva ostvarene u 2016. godini

6. Odluka o davanju razrješnice Upravi (direktoru društva) i Nadzornom odboru:

    a) Odluka o davanju razrješnice Uprave-direktoru društva

    b) Odluka o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora

7. Odluka o utvrđivanju i isplati naknade članovima Nadzornog odbora

8. Odluka o izmjeni Statuta društva
9. Odluka o imenovanju revizora Društva za 2017.g.

PRIJEDLOZI ODLUKA

TOČKA 2.

Prihvaća se i usvaja godišnje financijsko izvješće i financijski izvještaji za 2016. god.

TOČKA 3.

Prihvaća se izvješće o obavljenoj reviziji financijskih izvještaja za 2016.g.

TOČKA 4.

Prihvaća se izvješće Nadzornog odbora.

TOČKA 5.

Usvaja se prijedlog o upotrebi dobiti društva po završnom računu za 2016.godinu.

TOČKA 6.a) ODLUKA o davanju razrješnice članu Uprave-direktoru

Utvrđuje se da je Uprava-direktor društva Metis d.d. u 2016. godini vodio poslove društva u skladu sa zakonom i Statutom pa mu se daje razrješnica.

TOČKA 6.b) ODLUKA o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora

Utvrđuje se da su članovi Nadzornog odbora Metis d.d. u 2016. godini obavljali svoj posao u skladu sa zakonom i Statutom pa im se daje razrješnica.

TOČKA 7. ODLUKA o utvrđivanju i isplati naknade članovima Nadzornog odbora Metis d.d.

Za sudjelovanje u radu i prisustvo pojedinoj sjednici Nadzornog odbora u 2017. godini, članu Nadzornog odbora se isplaćuje naknada za predstojeće jednogodišnje razdoblje u visini od 80% prosječne mjesečne isplaćene neto-neto plaće radnika u društvu/sukladno ranije donijetoj odluci Skupštine/.

TOČKA 8. ODLUKA o izmjeni Statuta društva (usklađenje odredbi Statuta sa prijašnje donesenom odlukom Glavne skupštine održane dana 28. travnja 2016.g.)

ODLUKA
o izmjeni Statuta društva

Članak 1.

Članak 22. stavak 1. Statuta Metis d.d. mijenja se i glasi:

»Glavna skupština saziva se objavom poziva i prijedloga odluka na internetskim stranicama sudskog registra, a može se objaviti i na službenoj internet stranici Društva. Glavna skupština saziva se 30 dana prije održavanja.«.

Članak 2.

Članak 47. mijenja se i glasi:

„Na dan stupanja na snagu ovog Statuta prestaje važiti Statut društva od 28. travnja 2016. godine.

Opći akti koji se primjenjuju u društvu na dan stupanja na snagu ovog Statuta, primjenjivat će se i nadalje ako nisu u suprotnosti s odredbama Statuta.

Nadležni organ društva uskladit će postojeće akte sa odredbama ovog Statuta.”

Članak 3.

Ostale odredbe Statuta ostaju nepromijenjene i primjenjuju se u cijelosti.

Članak 4.

Ova odluka o izmjenama Statuta stupa na snagu i primjenjuje se danom upisa u Sudski registar.

Na temelju ovih izmjena izradit će se Potpuni tekst Statuta društva.

TOČKA 9. ODLUKA o imenovanju revizora društva za 2017. godinu

Za revizora društva za 2017.g. imenuje se:

DELOITTE d.o.o., Zagreb, Radnička cesta 80, OIB: 11686457780

Ova Odluka stupa na snagu danom njezina donošenja.

 

  • Pravo sudjelovanja u radu Glavne skupštine imaju dioničari koji su upisani u depozitorij Središnjeg klirinškog depozitarnog društva i zastupnici sa punomoći u pisanom obliku.
  • Materijali za Glavnu skupštinu biti će dostupni dioničarima u Upravi društva na mjestu održavanja ove skupštine svakog radnog dana od 12.00 do 15.00 sati, od objave ovog saziva Glavne skupštine do zasjedanja Skupštine.

 

METIS d.d.

Direktor

Jerry Pajić

 

 

 

 

Copyright (c) 2016. www.metis.hr, Sva prava pridržana
web dizajn: Dune d.o.o.