Stručni poslovi zaštite okoliša i procjene rizika

U skladu s našim strateškim ciljem unaprjeđenja i uvođenja novih usluga osnovali smo novi Odjel za stručne poslove zaštite okoliša i procjenu rizika.

Jedinicama regionalne i lokalne samouprave i pravnim subjektima nudimo usluge stručnog savjetovanja i izrade zakonom propisane dokumentacije. U odjelu rade stručnjaci s višegodišnjim iskustvom rada na stručnim poslovima zaštite okoliša i procjene rizika.

STRUČNI POSLOVI ZAŠTITE OKOLIŠA

Društvo METIS d.d. je ishodilo suglasnost Ministarstva zaštite okoliša i energetike za obavljanje sljedećih stručnih poslova zaštite okoliša:

1. Izrada studija o značajnom utjecaju strategije, plana ili programa na okoliš (strateška studija) uključujući i dokumentaciju potrebnu za ocjenu o  potrebi strateške procjene te dokumentaciju za određivanje sadržaja strateške studije

2. Izrada studija o utjecaju zahvata na okoliš, uključujući i dokumentaciju za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš te dokumentacije za određivanje sadržaja studije o utjecaju na okoliš

3. Izrada dokumentacije vezano za postupak izdavanja okolišne dozvole uključujući izradu temeljnog izvješća

4. Izrada programa zaštite okoliša

5. Izrada izvješća o stanju okoliša

6. Izrada izvješća o sigurnosti

7. Izrada elaborata zaštite okoliša koji se odnose na zahvate za koje nije propisana obveza procjene utjecaja na okoliš

8. Izrada sanacijskih elaborata, programa i izvješća

9. Procjena šteta nastalih u okolišu uključujući i prijeteće opasnosti

10. Obavljanje stručnih poslova za potrebe registra onečišćavanja okoliša

11. Obavljanje stručnih poslova za potrebe sustava upravljanja okolišem i neovisnog ocjenjivanja

12. Izrada elaborata za ishođenje znaka zaštite okoliša »Prijatelj okoliša« i znaka EU Ecolabel

13. Izrada ili verifikacija posebnih elaborata, proračuna i projekcija za potrebe ocjene stanja sastavnica okoliša

14. Izrada izvješća o proračunu (inventaru) emisija stakleničkih plinova i drugih emisija onečišćujućih tvari u okoliš


Uz izradu dokumentacije propisane zakonom za naše partnere i klijente izrađujemo:

 • Elaborate gospodarenja otpadom
 • Dokumentaciju za ishođenje vodopravne dozvole
 • Planove gospodarenja otpadom
 • Obrasce za Registar onečišćavanja okoliša
 • Elaborate usklađenosti s dokumentima prostornog uređenja
 • Dokumentaciju sustava upravljanja okolišem

Osim izrade dokumentacije, odjel obavlja i stručno savjetovanje i edukaciju u području zaštite okoliša. Pružamo vam stručnu podršku u svim postupcima i poslovima zaštite okoliša.

Usluge stručnog savjetovanja između ostalog uključuju:

 • savjetovanje i vođenje postupaka ishođenja okolišne dozvole i dozvole za gospodarenje otpadom, procjene utjecaja na okoliš, strateške procjene utjecaja na okoliš
 • praćenje i analizu zakonskih propisa u području zaštite okoliša
 • savjetovanje za potrebe prijave i dostave podataka u Registar onečišćavanja okoliša (ROO)
 • savjetovanje za potrebe izrade i uvođenja sustava upravljanja okolišem
 • savjetovanje u području primjene i usklađivanja s najboljim raspoloživim tehnikama
 • savjetovanje za potrebe izrade i uvođenja sustava upravljanja kvalitetom
 • savjetovanje za potrebe postupka ukidanja statusa otpada i upisa u očevidnik o ukidanju statusa otpada
 • savjetovanje za potrebe postupka upisa u očevidnik nusproizvoda
 • izrada tehničko-tehnoloških riješenja:

a) za potrebe ispunjavanja odredbi iz zaštite okoliša-udovoljavanje graničnim vrijednostima emisija u zrak, vode i tlo
b) za unaprjeđenje ili optimizaciju tehnoloških procesa
c) za potrebe postizanja propisanih graničnih vrijednosti parametara u otpadu za odlaganje
d) izrada i implementacija organizacijskih mjera za potrebe uspostave internog sustava zaštite okolišaSTRUČNI POSLOVI PROCJENE RIZIKA

Društvo METIS d.d. je ishodilo suglasnost Državne uprave za zaštitu i spašavanje za obavljanje I. i II. grupe stručnih poslova u području planiranja civilne zaštite.

I. Grupa stručnih poslova u području planiranja civilne zaštite

Jedinice lokalne i regionalne samouprave:

1. Konzultantske usluge pri izradi procjena rizika od velikih nesreća

2. Izrada Planova djelovanja civilne zaštite

3. Izrada Izvješća o stanju sustava civilne zaštite

4. Izrada Godišnjih planova razvoja sustava civilne zaštite s financijski učincima za trogodišnje razdoblje

5. Izrada Smjernica za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite


Pravni subjekti:

1. Utvrđivanje zakonskih obveza pravnih subjekata sukladno Uredbi o sprječavanju velikih nesreća koje uključuju opasne tvari (SEVESO izračun) i Zakonu o sustavu civilne zaštite

2. Izrada procjena rizika pravnih osoba koje obavljaju djelatnost korištenjem opasnih tvari

3. Izrada Operativnih planova pravnih osoba koje obavljaju djelatnost korištenjem opasnih tvari

4. Izrada Politike sprječavanja velikih nesreća koje uključuju opasne tvari

5. Ispunjavanje Obrasca obavijesti o prisutnosti opasnih tvari (Registar postrojenja u kojima su prisutne opasne tvari RPOT)

II. Grupa stručnih poslova u području planiranja civilne zaštite

Izrada Vanjskih planova zaštite i spašavanja jedinice područne (regionalne) samouprave u slučaju velike nesreće koja uključuje opasne tvari


S Vama smo od početka do kraja vaših projekata u zaštiti okoliša i procjena rizika.


Obratite nam se s povjerenjem!


Suglasnost stručni poslovi zaštite okoliša

Suglasnost za poslove civilne zaštite